David Coppens

Voorzitter van de Gemeenteraad

 

David Coppens werd in juni 1991 geboren en bracht zijn schoolgaande jeugd door in Aalst, aan het Sint-Maarteninstituut en het Technisch Instituut Sint-Maarten. Hierna studeerde hij Financiën en Verzekeringen aan de Hogeschool Gent, waar hij in 2013 afstudeerde. Via een schakelprogramma bekwam hij een Master in de Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent. David is verzekeringsmakelaar bij ROC Verzekeringen met kantoren in Hofstade en Mere. 

Actief (Jong) N-VA'er 
Reeds vroeg maakte hij de keuze om lid te worden van een politieke partij. Geïnspireerd door verhalen, debatten en feiten omtrent de Vlaamse situatie vond hij de weg naar de N-VA. Hij werd lid van Jong N-VA kanton Aalst in 2009 en was van november 2010 tot november 2014 voorzitter van de lokale jongerenafdeling. Daarnaast was hij actief in de overkoepelende structuren, zo was hij coördinator voor de Regio Dender-Aalst-Oudenaarde van februari 2013 tot februari 2015 en vertegenwoordigde hij in diezelfde periode de Aalsterse jongerenafdeling in de Afdelingsraad. Vervolgens werd hij in maart 2015 Nationaal Ondervoorzitter en nog eens twee jaar later, in maart 2017, werd hij Nationaal Penningmeester van Jong N-VA.

Ook binnen N-VA is hij actief op verschillende niveau's. Doorheen de jaren was hij jongerenverantwoordelijke, webbeheerder en sedert 2019 secretaris van N-VA Groot-Aalst. Eind 2014 werd hij verkozen in het Arrondissementeel Bestuur Aalst-Oudenaarde en via zijn nationale functies binnen Jong N-VA zetelde hij van 2015 tot en met 2019 ook als lid van de Partijraad.

Gemeenteraad Aalst

Legislatuur 2012 - 2018

In 2012 kwam de N-VA-politicus op voor de Gemeenteraad vanaf de zevende plaats. Als gemeenteraadslid was hij voorzitter van de Commissie Burgerlijke Stand, Bevolking, Senioren & Toerisme. Daarnaast was hij lid van de Commissie Leefmilieu, Jeugd, Gezin & Kinderopvang, de Commissie Onderwijs, Bib, Eur. en Internat. Samenwerking, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, Inburgering & Vlaams Karakter, alsook van de Commissie Sociale Zaken & Wonen en van de Commissie Financiën, Juridische Zaken & Kerkfabrieken.

Jeugd

In zijn eerste jaar in de gemeenteraad ijverde Coppens vooral voor de aankoop van de 'Hopzaal' als polyvalente fuifzaal voor de Aalsterse jeugd. Ondertussen groeide de zaal uit tot het polyvalente jeugdontmoetingscentrum 'Cinema' waarmee er eindelijk een antwoord kwam op een jarenlange vraag van de Aalsterse jeugd en het verenigingsleven. Ook kan hij met enige fierheid terugkijken op zijn initiatieven voor meer investeringen in jeugdtoerisme, in concreto de subsidies die bekomen werden voor de bouw en/of renovatie van de jeugdverblijven van KLJ Moorsel, Scouts Sint-Kristoffel en Scouts Sint-Aloysius. 

Fietsbeleid

Een ander topic waar David via de gemeenteraad werk van maakte is meer fietsvoorzieningen in Aalst, waaronder meer fietsstallingen in Aalst centrum, de verlichting van de fietspaden 'Notelaarspad' en 'Leirekensroute' en het fietsdeelsysteem via Mobit.

Energie

Tot slot legde David ook de focus op het energie- en klimaatbeleid van de stad via de werking van vzw BEA en zijn functies binnen Intergem en Fluvius. Hij pleitte sterk voor het vergroenen van het wagenpark van de stad door in te zetten op elektrische voertuigen en als het van hem afhing worden de daken van het stadspatrimonium zoveel mogelijk benut voor de aanleg van zonnepanelen opdat de stad een voorbeeldfunctie kan opnemen in het duurzaam omgaan met energie.

 

Legislatuur 2018 - 2024

Met de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018 was David vanop plaats acht opnieuw kandidaat om zich vanuit de Gemeenteraad verder in te zetten voor de Aalstenaars. Hij nam de fakkel over van Sanne Nieulandt en werd met zijn 27 lentes jong, de jongste Voorzitter van de Gemeenteraad van alle Vlaamse centrumsteden.

De raadzaal, een open huis

David maakte er van in het begin een erezaak van om 'de deuren van het belfort open te gooien'. Hij wou de gemeenteraad als orgaan en de gemeenteraadsleden naar een hoger niveau tillen. Dit door op een laagdrempelige manier en tot bij de mensen thuis de mogelijkheid te bieden om de gemeenteraad te volgen. Er werd eind 2020 - begin 2021 fors geïnvesteerd in de verdere modernisering van de raadzaal. Nieuwe camera's, een nieuw stemsysteem en een samenwerking met Streamovations maakten het mogelijk om de gemeenteraden live uit te zenden. De interactieve camera's zoeken het raadslid dat aan het woord is en brengen hem of haar in beeld. De kijker ziet op hetzelfde scherm welk punt in behandeling is en tevens wie de spreker in kwestie is en van welke partij. Vroeger moest de burger naar de raadzaal komen om op de hoogte te blijven, de digitale deuren van het belfort zijn open gegooid en de gemeenteraad komt nu naar de burger. 

Opwaardering adviesraden

David zette zich daarnaast in om ook de Aalsterse adviesraden op te waarderen, zo krijgen de gemeenteraadsleden inzage in alle adviezen die afgeleverd worden en beschikt elke adviesraad over een 'verbindingsofficier' die zal zorgen voor een betere wisselwerking met het politieke bestuur. Er zijn in Aalst 9 officiële adviesraden die het lokale beleid kunnen voeden met analyses en voorstellen: Jeugdraad VONK, Sportraad DISCUS, de Ouderenraad, de Oilsjterse Sociaal-Culturele Adviesraad (OSCAR), de Erfgoedraad, de Adviesraad KMO & Industrie, Landbouwraad, de Milieuraad MINA en de Adviesraad Handel & Horeca. De adviesraden doen waardevol werk, maar het was voor de leden niet altijd duidelijk wat er met hun adviezen werd gedaan. Ook de gemeenteraadsleden hadden niet altijd zicht op alle werkstukken die de adviesraden afleverden. De adviesraden kregen met de nieuwe werkwijze meer erkenning en meer invloed. Ook in het kader van de openbaarheid van bestuur was dit een hele verbetering en ontstond er een betere wisselwerking tussen de adviesraden en de politiek. Voor het eerst was er een garantie dat elk advies op dezelfde goede manier behandeld werd, zowel door het schepencollege als door de gemeenteraad.